Rehabilitering

Inleds alltid med utredning/kartläggning av den enskilda individen, dennes arbetssituation, kapacitet och individens sociala situation.
Utredningen mynnar ut i en handlingsplan.

 

Vi är vana att arbeta med människor som varit sjukskrivna under en lång tid, ibland under flera år.

 

Vi ger individen nya verktyg att förändra sin livssituation.

 

Vi arbetar med ett tvärvetenskapligt team, som utgörs av
• sjuksköterska
• socionom/beteendevetare
• hälsopedagoger
• arbetsmarknadscoach
• psykolog/psykoterapeut.
Alla har en kognitiv grundsyn.
Vid behov har vi tillgång till Läkare och sjukgymnast eller andra yrkeskategorier som kan vara viktiga för processen.

 

Enligt den kognitiva metoden utgår man från att människan präglas av sina erfarenheter och föreställningar om sig själv.
Man utgår från att det finns ett samband mellan hur man tänker, känner och gör.
Kognitiv terapi har fått starkt stöd i ett flertal internationella studier.